OMSORGSSAMTAL

I boken tar vi upp exempel utifrån att chefer behöver ha vissa samtal för att följa upp hur medarbetaren har det, speciellt kopplat till upprepad korttidssjukfrånvaro. Här följer ett förslag på samtalsmall för att hålla en typ av sådant samtal. Viktigt att förmedla förhållningssättet i MI för att betona att samtalet handlar om omtanke om medarbetaren och önskan av att få hen frisk och tillbaka på jobbet.

Syftet med omsorgssamtal är att du som chef och din medarbetare får en dialog med varandra, så att ni kan ventilera hur ni tillsammans kan lösa de eventuella arbetsrelaterade och trivselrelaterade problem som finns på arbetsplatsen. Omsorgssamtalen kan mynna ut i en handlingsplan för medarbetare, dig som chef och ev. HR-avdelningen. Handlingsplanen skall innehålla aktiviteter/åtgärder för att minska frånvaron eller helt få bort frånvaromönstret. Omsorgssamtalen har som mål att öka din medarbetares trivsel och närvaro på arbetsplatsen.

Tänk på att:

  • Förbered dig väl inför mötet/samtalet med din medarbetare

  • Bestäm/boka tidpunkt för samtalet i god tid

  • Avsätt tillräckligt med tid för samtalet

  • Samtalet mellan chef och medarbetare är konfidentiellt om inget annat överenskommes

  • Samtalet skall vara sakligt och respektfullt

  • Var varsam i dina frågeställningar, så att dina frågor inte upplevs som integritetskränkande


Arbetshälsa - Upprepad korttidssjukfrånvaro fyra sjukfall under senaste 12 månaderna

Datum för samtal:

Den anställdes namn:

Den anställdes personnummer:

Den anställdes adress inkl. hemtelefon/mobiltelefon:

Den anställdes befattning och arbetsplats:

Bifogas: Tidigare dokumentation från samtal, utredningar etc.

Sjukfrånvarostatistik den senaste 12-månadersperioden:

Datum              Antal dagar

Frånvaromönster i övrigt (exempelvis VAB, kompledigt, övrig frånvaro):

Datum             Antal dagar


Frågor till medarbetaren:

1. Hur ser du själv på din sjukfrånvaro?

2. Hur bedömer du att dina fysiska, psykiska och sociala förutsättningar är för ditt arbete?

3. Hur trivs du på arbetet? (Arbetsuppgifter, arbetsmetoder, arbetstider, arbetskamrater etc)

4. Vilken utbildning har du fått i arbetsteknik (ex lyft, kläder/skor mm) och ergonomi?

5. Känner du till vilka arbetsredskap/ergonomisk teknik du måste/ska använda i ditt arbete?

6. Vilka arbetsredskap/ergonomisk teknik använder du?

7. Vilka ytterligare arbetsredskap/ergonomisk teknik skulle underlätta för dig i ditt arbete?

8. Har du fler anställningar eller studerar du, och i så fall vilka/var?

9. Hur ser ditt liv ut för övrigt? Kan det finnas orsaker utanför arbetet som påverkar ditt hälsotillstånd? (Boende, ekonomi, familjesituation, närstående/den sociala situationen, fritiden eller annat)


Vad kan du själv göra för att öka din närvaro/förbättra din hälsa?

1.
2.
3.

Vilket stöd behöver du från mig som chef för att öka din närvaro/förbättra din hälsa?

1.
2.
3.

Gemensam plan som vi är överens om:

Åtgärd                            Ansvar                            Startdatum                            Avslutsdatum


Datum för uppföljning:


Namnteckning chef                                                                  Namnteckning medarbetare